На 03.05.2022г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.089-5216-C01 между „Брилянт
Дизайн 1“ ЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с
оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“за изпълнението на проект на дружеството ни.Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Цели на проекта:
Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от
пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност (БФП): 50 000,00 лв., от които 42,500,00 лв. ЕФРР и 7500,00 лв. НФ.